Vijf wetten van het leven

Geplaatst door Dineke van Kooten op 13 februari 2011 in Pastoraat, Studieboeken, Uitleg

Simone Pacot – vijf wetten van het leven

Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam,

En Hij blies hem de levensadem in de neus:

Zo werd de mens een levend wezen (Genesis 2:7)

EN de Heer God vormde de rib die Hij uit de mens had genomen tot een vrouw

En bracht haar naar de mens (Genesis 2:22)

In haar boek “Kom weer tot leven! – Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten” heeft Simone Pacot het over het leven.

Enkele van haar uitspraken daarover:

  • God is de bron van het leven. Hij geeft een duidelijke zin en bedoeling aan het leven.
  • Kwaad is in wezen datgene wat het leven verhindert om geboren te worden en zicht te ontplooien, datgene wat tot allerlei vormen van afbraak en dood leid.

 

Simone Pacot geeft vijf wetten aan die het nauwst betrekken zijn bij de genezing van de kwetsuren in het proces van het doordringen van het evangelie tot in de diepste diepten van het menselijke wezen:

  1. Kiezen voor het leven

Deuteronomium 30:15-20: Kies het leven, zodat u leeft!

-> overtredingen:

De keuze van een weg die tot de dood leidt – dwaalwegen – zelfvernietiging, het sluiten van een pact met de dood, verkeerd georiënteerde beloftes…

-> wegen ten leven:

Kies een weg die tot het leven leidt – ontdek een uitweg in de concrete omstandigheden van je leven – wees in niets medeplichtig aan de dood.

  1. 2.      De aanvaarding van het mens-zijn

Genesis 2: 16-17: En de Heer God gaf de mens dit gebod: ‘Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.

Je bent geschapen, je bent niet God; je bent geschapen en bemind binnen de grenzen die elk mens eigen zijn.

-> overtredingen: de weigering of miskenning van de grenzen van het mens-zijn, zoals de fouten, mislukkingen en crises, het gebrek, het verlies en de kwetsbaarheid die elke man en vrouw ervaren… – je als almachtig gaan gedragen, je gevoelens wegstoppen, elke vorm van tussenkomst afwijzen of daar juist iets absoluuts van maken…

-> wegen ten leven:

Je ware plaats als schepsel innemen en je brom terugvinden – op een goede manier samenwerken met de Heilige Geest, je levensgeschiedenis en grenzen aanvaarden, de grenzen en geschiedenis van de ander aanvaarden, de grenzen van elke afzonderlijke gebeurtenis aanvaarden,m openstaan voor je eigen gevoelens – je eigen maat ontdekken en die ten volle verwerkelijken.

  1. 3.      De ontplooiing van de specifieke identiteit van elk persoon in God en in een juiste relatie tot de ander

Genesis 12: 1: Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u aan zal wijzen.

Genesis 17: 5: U zult niet langer Abram heten; uw naam zal Abraham zijn, want Ik heb u vader gemaakt van vele volken.

Openbaring 2: 17

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt: Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven; en Ik zal hem een wit steentje geven en op dat steentje staat een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt.

Je bent als een uniek wezen geschapen en bemind: word jezelf in God en in een juiste relatie met de ander.

-> overtredingen:

Blijven vastzitten in een samensmelting, je vermengen met de identiteit van een ander, een ander bezitten of je door hem laten bezitten, verwarring laten voortbestaan in je relatie tot een ander, de weg van een ander op je nemen, je buigen voor machtsmisbruik, begeren wat een ander heeft of is, met een ander wedijveren, jezelf verachten.

-> wegen ten leven:

Jezelf worden – zekerheid krijgen over je identiteit in God, je ware naam ontdekken – je relatie met de ander vernieuwen in waarheid en liefde, het Pinksteren van de relatie.

  1. 4.      Het zoeken van de eenheid van de persoon die door de levende God bewoond wordt

Deuteronomium 6:5; Leviticus 19:18; Leviticus 10:27: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Johannes 1: 14: Het Woord is vlees geworden

1 Korinthe 3: 16: zweet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Je bent één in je lichaam en psyche en in je diepe hart dat hen beide bezielt.

-> overtredingen:

Je lichaam, psyche en diepe hart van elkaar scheiden, ze met elkaar vermengen, hun innerlijke rangorde miskennen, één van hen bevoorrechten of juist verwaarlozen.

-> wegen ten leven:

Even goed zorgen voor je lichaam, je psyche en je diepe hart, leren hoe je het leven van je diepe hart kun ontplooien.

  1. 5.      Het ontdekken van vruchtbaarheid en zelfgave

Genesis 1: 28: God zegende hen en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolkt de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.

Matthéüs 25: 14-30: de parabel van de talenten: Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.

-> overtredingen: de bron van vruchtbaarheid en gaven miskennen, op een onvruchtbare manier op jezelf betrokken blijven, jezelf beperkingen opleggen, jezelf minachten, de gaven die je ontvangen hebt niet willen kennen of begraven.

-> wegen ten leven: leven als iemand die door God gezegend is, openstaan voor het leven van de Verrezene, je eigen specifieke vorm van vruchtbaarheid ontdekken, rijkelijk vruchten voortbrengen, deelnemen aan de grote stroom van liefde, liefde ontvangen en liefde schenken.

Uitspraak van Simone Pacot:

Het moment is dan aangebroken om de Geest te vragen hoe we vanuit dit verlangen kunnen leven,m om ons stap voor stap door Hem te laten inspireren bij alles wat zich in ons leven aandient.

Uit: “Kom weer tot leven!; Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten”; Simone Pacot; Carmelitana Gent 2004, ISBN 90-76671-53-7, 264 p.

© Dineke van Kooten - Kopiëren toegestaan bij vermelding van de bron

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 Copyright © 2020 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website