Watch the Lamb – Ray Boltz

Geplaatst door Dineke van Kooten op 29 januari 2012 in Christelijke muziek

 

Watch the Lamb – Ray Boltz

Walking on the road to Jerusalem,
The time had come to sacrifice again,
My two small sons,
They walk beside me on the road,
The reason that they came
was to watch the lamb
Daddy, daddy,
What will see there,
There’s so much that we don’t understand,
So I told them of Moses
and father Abraham,
Then I said dear children watch the lamb,
There will be so many in Jerusalem today,
We must be sure the lamb doesn’t run away,
And I told them of Moses
and father Abraham,
Then I said dear children watch the lamb
When we reached the city,
I knew something must be wrong,
There were no joyful worshipers,
No joyful worship songs,
I stood there with my children
in the midst of angry men,
Then I heard the crowd cry out
Crucify Him
We tried to leave the city
but we could not get away,
Forced to play in this drama
a part I did not wish to play,
Why upon this day
were men condemned to die,
Why were we standing here,
Where soon they would pass by
I looked and said, even now they come,
The first one cried for mercy,
The people gave him none,
The second one was violent,
He was arrogant and loud,
I still here his angry voice
screaming at the crowd,
Then someone said there’s Jesus,
I scarce believed my eyes,
A man so badly beaten,
He barely looked alive,
Blood poured from His body,
From the forms upon His brow,
Running down the cross,
Falling to the ground
I watched Him as He struggled,
I watched Him as He fell,
The cross came down upon His back,
The crowd began to yell,
In that moment I felt such agony,
In that moment I felt such loss,
Till a Roman soldier grabbed my arm
and screamed, you, carry His cross
At first I tried to resist him,
Then his hand reached for his cross,
So I knelt and took
the cross from the Lord,
I placed it on my shoulder,
And started down the street,
The blood that he’d been shedding
was running down my cheek
They led us to Golgotha,
They drove nails
deep in His feet and hands,
Yet upon the cross I heard Him pray
Father, forgive them
Oh, never have I seen such love
in any other eyes,
Into thy hands I commit my spirit
He prayed and the He died,
I stood for what seemed like years,
I’d lost all sense of time
until I felt to tiny hands
holding tight to mine,
The children stood there weeping,
I heard the oldest say,
Father please forgive us,
the lamb ran away
Daddy, daddy,
What have we seen here,
There’s so much
that we don’t understand,
So I took them in my arms,
And we turned and faced the cross,
Then I said dear children
watch the lamb

————-
Vertaling van Watch the Lamb songtekst
Songtekst: Lopend op de weg naar Jeruzalem, 
De tijd was weer gekomen om te offeren, 
Mijn twee zoontjes, 
Ze liepen naast mij op de weg, 
De reden dat we kwamen 
was om het lam te zien
Papa, papa, 
Wat zal er te zien, 
Er is zoveel dat we niet begrijpen, 
Dus ik vertelde hen van Mozes 
en vader Abraham, 
Toen zei ik lieve kinderen let op het lam, 
Er zullen zoveel mensen in Jeruzalem zijn, vandaag, 
We moeten er zeker van zijn dat het lam niet zal weglopen, 
En ik vertelde hen van Mozes 
en vader Abraham, 
Toen zei ik lieve kinderen let op het lam 
Toen bereikten we de stad, 
Ik wist dat er iets niet in orde was, 
Er waren geen blijde zangers, 
Geen vrolijk aanbiddingsliederen, 
Ik stond daar met mijn kinderen 
temidden van boze mannen, 
Toen hoorde ik de menigte schreeuwen: 
Kruisig Hem 
We probeerden de stad te verlaten 
maar we konden niet wegkomen, 
We werden gedwongen om mee te spelen in dit drama 
zelfs een deel dat ik niet wilde spelen, 
Waarom werden op deze dag
die mannen ter dood veroordeeld? 
Waarom stonden wij net nu hier?
De plek waar ze al snel langs zouden komen. 
Ik keek en zei: zelfs nu ze komen! 
De eerste riep om genade, 
De mensen gaven hem geen, 
De tweede was een gewelddadige, 
Hij was arrogant en luid, 
Ik hoor steeds zijn boze stem in mijn oren 
schreeuwend tegen de menigte, 
Toen zei iemand: daar is Jezus, 
Ik geloofde nauwelijks mijn ogen, 
Een man die zo hard geslagen was, 
Hij zag er nauwelijks levend uit, 
Het bloed stroomde uit zijn lichaam, 
Van de wonden op zijn voorhoofd, 
Lopend op het kruis, 
Vallend op de grond. 
Ik zag Hem hoe Hij worstelde,
Ik zag hoe Hij viel, 
Het kruis kwam op Zijn rug neer, 
De menigte begon te schreeuwen, 
Op dat moment voelde ik zo’n pijn, 
Op dat moment voelde ik zo’n verlies, 
Tot een Romeinse soldaat mijn arm greep
en schreeuwde:  jij, draag Zijn kruis 
In eerste instantie probeerde ik te weigeren, 
Toen greep zijn hand naar het kruis, 
Dus ik knielde en nam 
het kruis van de Heer, 
Ik plaatste het op mijn schouder, 
En begon de straat in te lopen, 
Het bloed dat hij had vergoten, 
liep langs mijn wang naar beneden. 
Ze leidden ons naar Golgotha, 
Zij sloegen nagels 
Diep in zijn voeten en handen, 
Toch hoorde ik  Hem aan het kruis bidden:  
       Vader, vergeef het hun 
Oh, heb ik nog nooit zoveel liefde gezien 
in de ogen van anderen, 
       In uw handen beveel ik mijn geest 
Hij bad en de Hij stierf, 
Ik stond daar aan de grond genageld,
Ik verloor alle besef van tijd
totdat ik kleine handjes voelde 
de mijne vast houdend, 
De kinderen stonden daar, huilend, 
Ik hoorde de oudste zeggen: 
Vader, vergeef het ons, 
het lam rende weg 
Papa, papa, 
Wat zien we hier?, 
Er is zoveel 
dat we niet begrijpen, 
Dus nam ik ze in mijn armen, 
En we draaide ons om en zagen het kruis,
Toen zei ik: lieve kinderen
zie het lam

© Dineke van Kooten - Kopiëren toegestaan bij vermelding van de bron

Tags:, , , , ,

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 Copyright © 2019 Dineke van Kooten (www.dinekevankooten.nl) Dit is een Heinosoft website